Testi 5

Kurssi 5

Päälähde: Tony Dunderfelt, Juhani Laakso, Ritva Peltola, Jan Vidjeskog, Pekka Niemi: Psykologia 5: Yksilöllinen ihminen. WSOY 1993/2000 (1.-7. painos). ISBN: 951-0-18486-1.

Valitse vaihtoehdoista yksi. Sivun alalaidassa on painike, jota klikkaamalla tuloksesi lasketaan ja virheellisten vastausten kohdalle ilmestyy väärin-merkki.

YLEISTÄ PERSOONALLISUUDEN PSYKOLOGIASTA
1/95. Persoonallisuus voidaan käsittää...
Minän ja minäkuvan yhteiseksi yläkäsitteeksi
Yksilölliseksi kokemukseksi
Fyysisten, sosiaalisten ja psyykkisten toimintojen kokonaisuudeksi


2/95. Minkälainen on perifeerinen käsitys persoonallisuudesta?
Osatekijöihin huomiota kiinnittävä
Ydinolemukseen ja kokonaisuuteen keskittyvä
Ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuva


3/95. Mistä minäkäsitys koostuu?
Erilaisista minäkuvista
Identiteetistä ja temperamentista
Luonteesta
Tutkiminen
4/95. Mihin kahteen luokkaan tutkimuksen tekotavat voidaan jakaa?
Perifeeriseen ja sentraaliseen
Idiografiseen ja nomoteettiseen
Haastatteluun ja kyselyyn


5/95. Minkälaisessa tutkimuksessa käytetään suuria koehenkilöryhmiä ja etsitään yleisinhimillisiä piirteitä ja lakeja?
Nomoteettisessa
Sentraalisessa
Perifeerisessä


6/95. Millä saadaan esille yksilöiden välisiä eroja?
Haastattelulla
Persoonallisuustesteillä
Perustutkimuksella


7/95. Mitä tarkoittaa reliabiliteetti?
Testituloksen pysyvyyttä eli luotettavuutta
Testituloksen pätevyyttä eli soveltuvuutta kyseisen asian mittaamiseen
Testituloksen validiteettia


8/95. Mikä on projektiivisten testien johtava ajatus?
Projektiivisilla testeillä voidaan yksiselitteisesti mitata yksilöiden välisiä eroja
Ihminen ilmaisee testattaessa jotain persoonallisuutensa syvärakenteista
Älykkyyden tehokas mittaaminen


9/95. Mikä on ominaista psykologiselle testaukselle?
Erilaisten koelaitteiden käyttö
Valmiiden mittareiden eli testien käyttö
Alitajuisen paljastaminen


10/95. Missä tutkimustavassa tiedon kerääminen perustuu keskusteluun?
Haastattelussa
Introspektiossa
Havainnoinnissa


11/95. Miten tutkimusaineistoa voidaan analysoida?
Kvantitatiivisesti ja määrällisesti
Kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti
Määrällisesti ja matemaattisesti


12/95. Miksi kutsutaan muuttujien yhteisvaihtelua?
Funktioksi
Faktorianalyysiksi
Korrelaatioksi


13/95. Mitä tehdään faktorianalyysissä?
Muuttujien määrä päätellään tutkimusaineistosta ja analysoidaan kvalitatiivisesti
Muuttujat asetetaan korrelaatiosuhteeseen toistensa kanssa
Kimput eli faktorit lasketaan yhteen
PERSOONALLISUUDEN KEHITTYMINEN
14/95. Mitä tarkoittaa persoonallisuuden integraatio?
Minäkäsityksen vahingoittumista
Hyvän ja pahan yhdistämistä omaan minäkäsitykseen
Erilaisten minäkuvien yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi


15/95. Mitkä ovat Margaret Mahlerin teorian (minuuden syntyminen vaiheittain) vaiheet?
Symbioosi, eriytyminen, uudelleenlähentyminen ja itsenäinen minä
Symbioosi, eriytyminen, harjoittelu, uudelleenlähentyminen ja itsenäinen minä
Oraalinen, anaalinen, fallinen, latenssi ja genitaali


16/95. Mikä on Erik H. Eriksonin mukaan nuoruusiän keskeisin kehitystehtävä?
Opiskelun aloittaminen tai työelämään siirtyminen
Roolien eriyttäminen
Persoonallisen identiteetin löytäminen


17/95. C. G. Jungin individuaatio-käsite liittyy...
Aikuistumiseen
Yksilöitymiseen eli ydinolemuksen rakentumiseen
Vääriin odotuksiin elämästä


18/95. Mikä on ominaista muun muassa niin kutsutulle 30. ikävuoden siirtymälle?
Tottumusten ja kiinnostuksenkohteiden muuttuminen
Avioliiton solmiminen
Olennaiseen keskittyminen
PERSOONALLISUUSTEORIAT Psykodynaamiset persoonallisuusteoriat
19/95. Kuinka paljon ihminen voi klassisen psykoanalyysin mukaan vaikuttaa toimintaansa?
Ei kovin paljon
Ei ollenkaan
Merkittävästi


20/95. Mikä vaihe on Sigmund Freudin mukaan ratkaisevan tärkeä persoonallisuuden
Latenssivaihe (noin 6-12 v)
Oidipaalinen vaihe (noin 3-6 v)
Genitaalivaihe (noin 12-14 v)


21/95. Mihin vaiheeseen ihmisen kehityksestä Freud kiinnitti eniten huomiota?
Nuoruuteen
Aikuisuuteen
Lapsuuteen


22/95. Mihin kiinnitetään huomiota objektisuhteiden psykologiassa?
Ihmissuhteiden välityksellä kehittyvään mielikuvien toimintaan
Egon suurempaan itsenäisyyteen
Ärsyke-reaktio-pareihin


23/95. Onko psykodynaamista teoriaa helppo tutkia tieteellisesti?
Kyllä on
Ei ole
Idin toimintaa kyllä
Piirreteoriat
24/95. Piirreteoriat käyttävät...
Introspektiota
Psykometrisiä menetelmiä
Havainnointia ja eläytymistä


25/95. Mihin kahteen lajiin Raymond B. Cattell erottaa persoonallisuuden tärkeät piirteet?
Ydin- ja pintapiirteisiin
Ekstroversioon ja neuroottisuuteen
Ydinpiirteisiin ja defenssikeinoihin


26/95. Mitkä ovat Hans J. Eysenckin mukaan tyyppitason piirteitä?
Ekstroversio ja introversio
Ydin- ja suojapiirteet
Ekstroversio, neuroottisuus ja psykoottisuus


27/95. Mihin ekstroversio ja introversio liittyvät Eysenckin mukaan?
Oppimiseen
Keskushermostoon
Neuroottisuuteen


28/95. Montako peruspiirrettä on tullut esiin erilaisille ihmisryhmille tehdyissä tutkimuksissa?
Viisi
Kolme
Kaksi
Humanistinen psykologia
29/95. Mitkä ovat humanistisen psykologian lähtökohdat?
Objektiivisuus ja tarkkuus
Subjektiivinen kokemus ja yksilöllisyys
Tiedostamattoman tutkiminen


30/95. Humanistisen psykologian teoretisointi pysyttelee mahdollisimman paljon...
Arkikokemuksen tasolla
Abstraktien asioiden tasolla
Loogisten ongelmien tasolla


31/95. Mikä on Carl Rogersin mukaan ihmisen persoonallisuuden tärkein tekijä?
Yhteisöllisyys
Neuroottisuus
Minuus


32/95. Mikä on Rogersin mielestä ihmisen ainoa liikkeellepaneva voima, joka saa aikaan kaikki elämän pyrkimykset?
Jonkin tavoitteen saavuttaminen
Itsetunnon säilytys
Itsensä toteuttaminen


33/95. Pienellä lapsella on humanistisen psykologian mukaan synnynnäinen tarve...
Tarkkailemiseen
Tutkimiseen
Aktiivisuuteen
Oppimisteoreettiset persoonallisuusteoriat
34/95. Mihin oppimisteoreettisen suuntauksen alullepanija John B. Watson pyrki?
Tekemään täydellisen ohjatun koulutusohjelman
Tekemään psykologiasta puhtaan luonnontieteen
Todistamaan sisäisten mallien olemassaolon


35/95. Mitä tarkoitetaan Watsonin behaviorismiksi nimetyllä psykologisella suuntauksella?
Persoonallisuudella on suuri merkitys esimerkiksi ammatinvalinnassa
Persoonallisuudelle ei annettu sisäistä kokemuksellista arvoa
Persoonallisuutta muokkaamalla voitaisiin tehdä helposti monilahjakkuuksia


36/95. Miten persoonallisuuden häiriöt syntyvät Albert Banduran mukaan?
Virheellisen oppimisen kautta
Synnynnäisten virheiden takia
Henkisten paineiden takia
Kognitiivinen persoonallisuusteoria
37/95. Mikä on keskeistä kognitiivisessa persoonallisuusteoriassa?
Ihmisen reaktiot perustuvat ehdollistumiseen tai mallioppimiseen
Ihminen valikoi, työstää ja muokkaa vastaanotaamiaan ärsykkeitä
Ihmisen toiminta on alitajunnan ohjailemaa


38/95. Voidaanko jo puhua varsinaisesta yhtenäisestä kognitiivisesta persoonallisuusteoriasta?
Kyllä
Ei


39/95. Mitä tarkoittaa käsitys ihmisestä itseään säätelevänä organismina?
Ihminen pystyy psyykkisellä työllä muuttamaan persoonallisuuttaan
Raja minän ja ympäristön välillä on selvä
Muutokset palvelevat kehitystä ja organisoitumista


40/95. Minkälaisiksi kerroksiksi persoonallisuus käsitetään Guidanon ja Liottin teoriassa?
Tiedostomaton, esitietoinen, tietoisuus
Minä, objektiminä, ihanneminä
Ydinminä, suojavyöhyke, selviytymiskeinot


41/95. Persoonallisuuden rakenteet voidaan pelkistää...
Alitajunnan heijastumiksi
Säännöiksi eli tulkintamalleiksi
Yksinkertaisiksi ärsyke-reaktio-ketjuiksi


42/95. Minkälaisia toimintamalleja ja asenteita kuuluu suojavyöhykkeeseen?
Defenssejä ja ihanneminän ylläpitämiseen liittyviä keinoja
Asenteiden ja ajatusten muuttamista
Havaintojen valikointia ja kieltämistä


43/95. Mikä on kognitiivisen käsityksen mukaan persoonallisuuden päätehtävä?
Minäkäsityksen pitäminen muuttumattomana
Minuuden eheyden, jatkuvuuden ja kehityksen ylläpitäminen
Sisäisen toiminnan ja ulkoisten paineiden pitäminen tasapainossa
PERSOONALLISUUS JA TAVOITTEELLINEN TOIMINTA Maailmankuva ja minäkäsitys
44/95. Mitkä ovat tärkeimmät ihmisen toimintaan vaikuttavat psyykkiset rakenteet?
Minäkuva ja arvot
Identiteetti ja piirteet
Minäkäsitys ja maailmankuva


45/95. Itseään vahingoittavat strategia ja opittu avuttomuus johtavat...
Epäonnistumisiin
Minäkäsityksen muuttumiseen
Onnistumisiin


46/95. Mitä attribuutioteoriat selittävät?
Syitä sosiaalisten tilanteiden tulkinnalle
Syitä epäonnistumisiin
Syitä onnistumisiin
Motivaatio ja tunteet
47/95. Aikaisempia motivaatioteorioita ovat olleet...
Maslowin tarvehierarkia ja psykoanalyyttinen motiovaatioteoria
Psykoanalyyttinen teoria, behaviorismi, biologisiin tarpeisiin pohjautuva motivaatioteoria, tarveluettelot
Oppimisteoreettinen motivaatioteoria ja tarveluettelot


48/95. Mitkä ovat Martin E. Fordin mukaan tuloksellisen tavoitteellisen toiminnan edellytykset?
Motivaatio, riittävä taito, biologinen valmius ja ympäristö
Kannustava ympäristö ja tarkasti määritelty tavoite sekä palkitseminen
Riittävä taito ja motivaatio


49/95. Mistä motivaatio koostuu Fordin mukaan?
Toiminnan tavoitteesta, selviytymisodotuksista ja tunnelatauksesta
Biologisesta valmiudesta ja tunnelatauksesta
Selviytymisodotuksista ja hyvin määritellystä tavoitteesta


50/95. Mitkä ovat muita Fordin motivaation lisäämisen periaatteita?
Tehtävän riittävä vaikeus, vain positiivisen palautteen antaminen
Useita selviä tavoitteita, palautteen antaminen, joustavuus, haasteellisuus
Muuttumattomana pysyvä tehtävä, yksi selkeä päämäärä


51/95. Mitkä ovat H. Leventhalin erottamat kolme tunteiden tasoa?
Käsitteellinen, ekspressiivis-skemaattinen ja motorinen taso
Pysyvät, muuttuvat ja tilanteen mukaan vaihtelevat tasot
Tunteiden ekspressiivis-motorinen rakenne, skemaattis-emotionaalinen rakenne ja käsitteellinen taso
Lahjakkuus ja älykkyys
52/95. Kuka tai ketkä kehittivät ensimmäisen älykkyystestin?
Alfred Binet ja Theodore Simon
Hans J. Eysenck
Charles Spearman ja Raymond B. Cattell


53/95. Miten älykkyysosamäärä arvioidaan nykyään?
Silmämääräisesti
Keskihajonnan avulla
Standardoidulla asteikolla


54/95. Kuka kuvasi 1930-luvulla älykkyyttä toisistaan riippumattomien osatekijöiden avulla?
Charles Spearman
David Wechsler
L. L. Thurstone


55/95. Yleisälykkyys eli g-faktori esiintyy...
Thurstonen monifaktoriteoriassa
Cattellin mallissa
Spearmanin faktoriteoriassa


56/95. Guilford jakoi ajattelun divergenttiin ja konvergenttiin. Divergentti ajattelu tarkoittaa...
Luovaa, eriytyvää ajattelua
Yksisuuntaista, ongelmia ratkovaa ajattelua
Kulttuurista riippuvaa ajattelua


57/95. Raymond B. Cattell jakaa älykkyyden joustavaan (fluid) ja karttuvaan (kiteytynyt, crystallized). Mihin liittyy joustava älykkyys?
Kulttuurille ominaisten toimintojen ja taitojen karttumiseen, oppimiseen
Erilaisiin tilanteisiin sopeutumiseen
Abstraktiin päättelykykyyn ja ajattelun liikkuvuuteen, yleiseen älykkyyteen


58/95. Sukupuolten välillä on todettu eroja...
Älykkyyden rakenteessa
Yleisälykkyydessä
Joustavan ja karttuvan älykkyyden suhteessa


59/95. Mitä tekijöitä voidaan pitää postformaalin ajattelun tunnuspiirteinä?
Asioiden suhteellisuuden ymmärtämistä
Relatiivisuutta ja dialektisuutta
Ristiriitojen kautta syntyvää uutta näkemystä


60/95. Mitkä peruspiirteet voidaan nähdä kuuluvan viisauteen?
Ymmärrys, tietäminen, kokemus, intuitio
Tietomäärä, nopea päätteleminen
Intuitio, tiedonhalu ja erilaistet näkökulmat


61/95. Ovatko viisaus, älykkyys ja luovuus Robert J. Sternbergin mukaan sama asia?
Ne ovat synonyymejä
Ne liittyvät toisiinsa, mutta niissä on myös eroja
Ne ovat toisensa poissulkevia
MIELENTERVEYS
62/95. Mielenterveyttä voidaan luonnehtia esimerkiksi...
Kyvyksi työntekemiseen
Sairauden puuttumiseksi
Kyvyksi elää tasapainoisesti nykyhetkeä


63/95. Mistä näkökulmista mielenterveyttä voidaan tarkastella?
Subjektiivisen kokemuksen kannalta
Persoonallisuustestien avulla ja introspektiolla
Yksilön kannalta, yhteisön kannalta ja tilastollisesti


64/95. Mitä tarkoittaa psyykkinen itsesäätely?
Psyykkisten toimintojen suuntaamista ja mukauttamista sekä ulkoisen toiminnan ohjaamista tilannetta vastaavaksi
Samana pysymistä
Psyykkistä tasapainoa


65/95. Milloin itsesäätelyä tarvitaan?
Ongelmatilanteissa, vaikeiden tunteiden ja stressin käsittelyssä
Vain satunnaisesti
Silloin, kun coping- ja defenssikeinot eivät riitä


66/95. Mitä tarkoittaa psyykkinen työ?
Defenssien käyttöä
Mielikuvien, tunteiden ja ajatusten muokkaamista
Pelkästään psyykkisten tapahtumien tarkkailua


67/95. Miten ihminen voi muuttaa tilanteen merkitystä itselleen?
Toimimalla ja kognitiivisten toimintojen avulla
Coping-keinojen avulla
Tunne-elämää säätelemällä


68/95. Mitä tarkoittaa itsereflektio?
Tunteiden käsittelyä
Coping-keinojen käyttämistä
Oman toimintansa havainnointia


69/95. Mihin tasoihin G. Vaillant on ryhmitellyt psyykkiset puolustusmekanismit?
Alkukantaiset, kypsymättömät, neuroottiset ja kypsät defenssit
Coping- ja defenssimekanismit
Tiedostamattomaan toimintaan ja tiedostettuihin puolustusmekanismeihin
Mielenterveyden häiriöt
70/95. Mistä osista psyykkisen terveyden ja sairauden voidaan nähdä koostuvan?
Todellisuudentaju ja defenssimekanismien toiminta
Identiteetin integraatio, psyykkiset hallinta- ja puolustuskeinot, todellisuudentaju
Identiteetin eri puolien toimivaksi kokonaisuudeksi yhdistyminen, todellisuudentaju


71/95. Mihin kahteen lajiin psyykkiset häiriöt usein luokitellaan?
Neurooseihin ja persoonallisuushäiriöihin
Neurooseihin ja psykooseihin
Persoonallisuushäiriöihin ja traumoihin


72/95. Persoonallisuushäiriöt jakautuvat...
Rajatilahäiriöihin ja abduktioihin
Psykooseihin ja rajatilahäiriöihin
Neurooseihin ja psykooseihin


73/95. Minkälaisia neuroottiset häiriöt ovat yleensä?
Lieviä häiriöitä, joihin liittyy mm. epämiellyttäviä tunteita
Äärimmäisen ahdistavia
Tiedostamattomia ja vaikeita muuttaa


74/95. Neurooseja ovat muun muassa...
Psykoosit, paniikkihäiriöt sekä pakkoajatukset ja -toiminnot
Rajatilahäiriöt ja sosiaalinen ahdistuneisuus
Fobiat, paniikkihäiriöt, yleistynyt ahdistuneisuus


75/95. Miksi nimitetään häiriötä, jossa johonkin kohteeseen liittyvä kammo on epärealistisen voimakasta?
Fobiaksi
Psykoosiksi
Paniikkihäiriöksi


76/95. Mitä tarkoittaa agorafobia?
Pimeän pelkoa
Korkeiden paikkojen pelkoa
Julkisten paikkojen kammoa


77/95. Mihin psyykkiseen häiriöön liittyy alakuloisuutta ja oman mielialan säätelemisen vaikeutta?
Psykoosiin
Mielialahäiriöön eli depressioon
Paniikkihäiriöön


78/95. Mikä on yhteistä kaikille psykooseille?
Aistiharhojen kokeminen
Mielialan vaihtelu
Rajan hämärtyminen itsen ja muiden välillä


79/95. Mikä on ominaista skitsofrenialle?
Hallusinaatiot eli aistiharhat, harhaluulot kuten vaikutuselämykset, ajatustoiminnan taantuminen, neologismit
Persoonallisuuden kehittymättömyys, halkominen (split-defenssi)
Sairaalloiset impulssitoiminnot


80/95. Mielenterveyshäiriöiden syitä saattavat olla...
Heikosti kehittynyt minäkokemus
Psyykkisten rakenteiden kehittymättömyys, hermoston välittäjäaineet, geenit, varhaiset vuorovaikutussuhteet
Negatiivisten ajatusten noidankehä ja dopamiinin puute
Hoitomuodot
81/95. Psykoterapiassa keskeinen työvaline on usein...
Lääkkeet
Käytännön toiminta
Keskustelu


82/95. Mitkä ovat keskeiset mielenterveyshäiriöiden hoitomuodot?
Psykoterapia, sairaala-, ja lääkehoito
Henkilökohteinen keskustelu ja lääkkeet
Sairaala ja hoitolaitos


83/95. Mistä psyykkiset ongelmat johtuvat Sigmund Freudin mukaan?
Väärien tapojen oppimisesta
Ongelmien liiallisesta pohtimisesta
Alitajunnassa olevista konflikteista


84/95. Mitkä ovat psykoanalyyttisen terapian keskeiset käsitteet?
Unien tulkitseminen ja motiivien tiedostaminen
Syy-yhteyksien oivaltaminen, virhesanonnat
Tiedostaminen, transferenssineuroosi, vapaa assosiointi, vastarinta, virhesanonnat, unien tulkitseminen


85/95. Asiakaskeskeisen terapian keskeiset käsitteet ovat...
Menneisyys, traumat, motiivikonfliktien purkaminen
Väärä minäkäsitys (ihanneminä/reaaliminä-konflikti), empatia ja lämpö, tasaveroisuus, asenteet ja nykyhetki
Näkökulman laajentaminen, elämän tarkoitus


86/95. Kognitiivisen terapian avainsanat ovat...
Väärä minäkäsitys, asenteet, virheelliset tietorakenteet
Vapaa assosiointi, automaattisten ajatusten tunnistaminen, minäkäsityksen muuttaminen sekä uusi minäkäsitys
Tietorakenteiden muuttaminen, automaattisten ajatusten tunnistaminen, huomion suuntaaminen havaintoihin, tunteisiin ja reaktioihin, minärakenne, ymmärtäminen ja uusi minäkäsitys
YLEISTÄVIÄ KYSYMYKSIÄ
87/95. Mikä on psykoanalyyttisen persoonallisuusteorian merkitys?
Se on vaikuttanut ihmisen yksilöllisyyden korostamiseen ja ego-psykologianmuodostumiseen
Se on vaikuttanut laajasti myöhempiin näkemyksiin ja monista periaatteista, kuten dynaamisuudesta ja lapsuuden merkityksestä, on muodostunut itsestäänselvyyksiä.
Se on vaikuttanut laajasti ihmiskäsityksiin sekä kasvatuksen ja psykologian sovelluksiin.


88/95. Minkä persoonallisuusteorian keskuudessa ihmisen minäkäsitys ja maailmankuva ovat keskeisiä?
Uuspsykoanalyyttisten teorioiden
Humanististen teorioiden
Kognitiivisen persoonallisuusteorian


89/95. Mitä koulukuntaa on etenkin syytetty käsitteellisestä hämäryydestä?
Kognitiivista
Oppimisteoreettista
Humanistista


90/95. Missä persoonallisuusteoriassa psyykkiset häiriöt käsitetään minäkäsityksen ja maailmankuvan vääristymistä ja joustamattomuudesta johtuviksi?
Psykoanalyyttisessä
Kognitiivisessa
Humanistisessa


91/95. Mikä on välttämätöntä sisäisen eheyden, jatkuvuuden ja hyvinvoinnin kokemiselle?
Ehyt minäkäsitys
Psyykkinen itsesäätely
Defenssimekanismien toiminta


92/95. Mitkä seuraavista ovat defenssimekanismeja?
Projektio, introjektio, lohkominen (splitting), älyllistäminen
Torjunta, huumori, älyllistäminen, selviytymiskeinot
Sublimaatio, psyykkinen työ, tunteiden eristäminen, regressio


93/95. Todellisuudentaju säilyy...
Neurooseissa
Skitsofreniassa
Psykooseissa


94/95. Differentiaalipsykologiset testit voidaan jakaa...
Persoonallisuus- ja neuropsykologisiin testeihin
Älykkyys-, persoonallisuus- ja erityistesteihin
Älykkyys-, projektiivisiin ja lomaketesteihin


95/95. Mikä seuraavista on vakavin psyykkinen häiriö?
Neuroosi
Rajatilahäiriö
Psykoosi


 

 Sait oikein 95:stä.

 Tuloksesi: %