Testi 3

Kurssi 3

Päälähde: Risto Näätänen, Pekka Niemi, Juhani Laakso, Ritva Peltola: Psykologia 3: Tietoa käsittelevä ihminen. WSOY 1992/2000 (2.-8. painos). ISBN: 951-0-20246-0.

Valitse vaihtoehdoista yksi. Sivun alalaidassa on painike, jota klikkaamalla tuloksesi lasketaan ja virheellisten vastausten kohdalle ilmestyy väärin-merkki.

YLEISTÄ KOGNITIIVISESTA PSYKOLOGIASTA
1/86. Mistä kognitiivinen psykologia on kiinnostunut?
Tunteellisista toiminnoista
Tiedollisista toiminnoista
Tiedon käsittelyn virheistä


Mitkä ovat ihmisen tärkeimmät tiedolliset rakenteet?
Maailmankuva ja minäkäsitys
Maailmankuva ja minäkuva
Maailmankuva ja itsetunto


Tiedolliset prosessit voidaan jakaa...
Ruumiillisesti ja henkisesti ohjautuviin
Käsitteellisesti ohjautuviin ja kognitiivisesti ohjautuviin
Aistien ohjaamiin ja käsitteellisesti ohjautuviin


Kognitiivisen psykologian kattaviin alueisiin kuuluvat muun muassa...
Persoonallisuus, mielenterveys, lahjakkuus, älykkyys, psykologinen testaus, mielenterveys
Elämänkaaritutkimus, fyysinen kehitys, psyykkinen kehitys
Muisti, tarkkaavaisuus, havaitseminen, muisti, oppiminen, ajattelu, ongelmanratkaisu, päätöksenteko, kieli


Kognitio on...
Professori
Prosessi
Professio


Aseta seuraavat tiedollisia rakenteita kuvaavat käsitteet järjestäytyneimmästä vähiten järjestäytyneeseen:
Sisäinen malli, representaatio, tietorakenne
Tietorakenne, sisäinen malli, representaatio
Representaatio, sisäinen malli, tietorakenne


Mitä tarkoittaa taitavuus?
Yksilön sisäiset mallit ovat täydellisiä
Representaatiot ovat huonosti järjestäytyneitä, mutta tehokkaita
Yksilön sisäiset mallit ovat hyvin järjestäytyneitä


Ulric Neisserin havaintokehämalli koostuu seuraavista osista:
Sisäiset mallit --} havaittava ulkomaailma --} nykytilanteen skeema
Tunteet --} kognitio --} persoonallisuus
Nykytilanteen skeema --} etsivä havainnointi --} ulkomaailma


Havaintokehä on...
Toiminnassa koko ajan
Yhteydessä faktorianalyysiin
Malli, joka alkaa ja päättyy havaintojen aktiiviseen ja tietoiseen tarkasteluun
TARKKAAVAISUUS
10/86. Mitä tarkoittaa keskittyminen?
Tarkkaavaisuuden suunnan pysymistä oikeana
Vapaata assosiointia
Kehittyneitä sisäisiä malleja, jotka mahdollistavat tarkkaavaisuuden säätelyn


Shiffrin ja Schneider jakavat ihmisen tiedonkäsittelyn...
Automaattiseen ja kontrolloimattomaan prosessointiin
Automaattiseen ja kontrolloituun prosessointiin
Kognitiiviseen ja affektiiviseen prosessointiin


Kontrolloitu prosessointi vaatii...
Tarkkaavaisuutta
Käsitteellistämistä
Taitavuutta


Valikoiva tarkkaavaisuus on...
Välttämättömyys
Turha kyky
Satunnaisesti hyödyllinen kyky


Vaihteleeko stimulus-response-yhteys henkilöiden välillä?
Kyllä
Ei
Vain hyvin harvoin


Valikoivan tarkkaavaisuuden suodatinteoriassa ärsyke prosessoidaan...
Ensin merkityksen mukaan
Ensin fysikaalisten piirteiden mukaan
Ensin mentaalisen sanakirjan merkitysten mukaan


Suodatinvaimennusteorian mukaan suodatin ainoastaan...
Vaimentaa tarkkailtavia ärsykkeitä
Vaimentaa ei-tarkkailtavaa ärsykettä
Analysoi merkityksen semanttisesti


Myöhäisen valinnan teorian mukaan kaikki ärsykkeet analysoidaan...
Fyysisiltä ominaisuuksiltaan
Henkisiltä ominaisuuksiltaan
Semanttisilta ominaisuuksiltaan


Mitä kauempana ärsyke on katseen kohdistuskohdasta, sitä...
Enemmän sitä prosessoidaan semanttisesti
Vähemmän sitä prosessoidaan semanttisesti
Merkityksettömämpi se on


Onko mahdollista suorittaa vaivattomasti hyvin samantapaisia tehtäviä samaan aikaan (harjoittelun jälkeen)?
Kyllä
Ei
Joskus


Onko mahdollista suorittaa vaivattomasti tehtäviä elimistön eri järjestelmillä samaan aikaan (harjoittelun jälkeen)?
Kyllä
Ei
Joskus


Resurssinäkemyksen lisäksi jaettua tarkkaavaisuutta selitetään...
Tarkkaavaisuuden keskittämisellä
Tarkkaavaisuuden vuorottelulla
Suodatinvaimennusteorialla


Vigilanssin eli valppauden säilyttämisessä...
Motivaatiolla on tärkeä merkitys
Tunteilla on tärkeä merkitys
Tarkoilla sisäisillä malleilla on tärkeä merkitys


Tahaton eli passiivinen tarkkaavaisuus kohdistuu esimerkiksi...
Hiljaiseen, tasaiseen taustaääneen
Kovaan tai muuttuvaan ääneen
Automaattiseen prosessointiin


Syntyykö Pavlovin kuvaama orientaatiorefleksi myös ihmisessä?
Kyllä
Ei
Vain äärimmäisen harvoin
HAVAITSEMINEN
25/86. Havainnot ovat...
Aivojen toiminnan tuotteita
Heijastuksia ideamaailmasta
Yleensä harhaanjohtavia


Millä nimellä kutsutaan ärsytystä, joka ei johda muistitiedon aktivoitumiseen?
Havainto
Aistimus
Illuusio


Havainnon aikaansaamissa tulkinnoissa...
Ennakoinneilla on merkittävä osa
Sensorisella muistilla on merkittävä osa
Epätodennäköisyydellä on merkittävä osa


Korjaako tieto havaintoharhat?
Kyllä
Ei
Joskus
Yllä olevassa piirroksessa esiintyy...
Virheellinen tulkinta
Illuusio
Havaintoharha
Yllä olevat janat ovat...
Eripituisia
Yhtä pitkiä


Havainnon muodostamisessa...
Muoto ja sijainti ovat tärkeitä
Paikka ja sijainti ovat tärkeitä
Muoto ja tausta ovat tärkeitä


Mikä on muodon havainnon lähtökohtana?
Taustan erottaminen etäisyydestä
Kuvion käsittäminen kolmiulotteiseksi
Kuvion erottaminen taustasta


Mitä ovat hahmolait?
Osa kuvioita koskevaa ulkoista lakijärjestelmää
Hahmon muodostumisen lainalaisuuksia
Lakien ryhmittelyperiaatteita
Yllä olevassa kuvassa havainnollistuu...
Jatkuvuuden laki
Läheisyyden laki
Hyvän hahmon laki


Näköhavaintojen jäsentäminen tapahtuu seuraavien periaatteiden mukaan:
Yhteen/erikseen, olennaista/epäolennaista, yksinkertaisinta/todennäköisintä
Olennaista/epäolennaista, yksinkertaisinta/todennäköisintä, uutta/vanhaa
Yhteen/erikseen, nopea/hidas, olennaista/epäolennaista


Miksi havainnon jäsentyminen on tärkeää?
Se on hyödyllistä tarkkaavaisuuden suuntaamisessa
Se mahdollistaa nopean muistihaun
Havainnon jäsentyminen erottaa oikean tiedon harvaintoharhoista


Hermholtz selitti koon konstanssin...
Proksimaalisen ärsykkeen ja syvyysvihjeiden avulla
Distaalisen ärsykkeen ja syvyysvihjeiden avulla
Tiedostomattoman päättelyn avulla
Yllä olevan kuvan havainnonnissa voidaan käyttää...
Monokulaarisia syvyysvihjeitä
Binokulaarisia syvyysvihjeitä
Lineaarisia ja atmosfäärisiä syvyysvihjeitä


J. J. Gibson selittää syvyyshavainnon syntymisen...
Aivojen tekemillä tulkinnoilla
Konstanssi-ilmiön avulla
Pintakuvioiden avulla
MUISTI JA OPPIMINEN
40/86. Atkinsonin ja Shiffrinin muistimalli jakautuu...
Lyhyt- ja pitkäkestoiseen muistiin
Sensoriseen muistiin ja työ- ja säilömuistiin
Episodiseen ja semanttiseen muistiin


Tarkkaavaisuus on "portti"...
Sensorisesta muistista työmuistiin
Työmuistista säilömuistiin
Lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen muistiin


Sensorinen muisti määritellään...
Lyhytkestoiseksi aisti-informaation varastoksi.
Pitkäkestoiseksi aisti-informaation varastoksi.
Sensorisen aistitiedon pienen kapasiteetin välivarastoksi


Sensorinen muisti mahdollistaa...
Sisäisten mallien kehittymisen
Ikonisen muistin pitkäkestoisen toiminnan
Havainnon syntymisen


Mitä muistia tarvitaan erityisesti esimerkiksi ajattelemisessa ja oppimisessa?
Sensorista muistia
Työmuistia
Pitkäkestoista muistia


Kuuluuko tietoisuus työmuistin alueeseen?
Kyllä
Ei
Vain muutamissa tajunnantiloissa


George Miller esitti, että lyhytkestoisen muistin kapasiteetti on...
5+-2 mielleyhtymää
8x2 mielleyhtymää
7+-2 mielleyhtymää


Lyhytkestoinen kuulomuisti...
Tallettaa juuri kuullun aineksen joksikin aikaa
Tallettaa juuri kuullun aineksen, kunnes sitä tarvitaan
Säilyttää kaikumuistin vastaanottaman tiedon noin 0,13 sekuntia


Työmuistin strategioihin kuuluu...
Proseduraalinen oppiminen ja toistaminen
Spontaani toistaminen
Ei-spontaaneja muistinkäyttöstrategioita


Säilömuisti jaetaan...
Episodiseen muistiin ja elämäkerralliseen muistiin
Elämäkerralliseen muistiin ja tietomuistiin
Lyhytkestoiseen ja pysyvään muistiin


Säilömuistia tutkitaan nykyisin lähinnä...
Merkityksettömien tavujen oppimisen kautta
Tarkoituksellisen unohtamisen näkökulmasta
Merkityksen antamisen näkökulmasta


Muistiinpalauttamisen onnistumisen kannalta tapahtuman...
Erikoislaatu on tärkein tekijä
Aiheuttama negatiivinen tunnereaktio on tärkein tekijä
Tuttuus on tärkein tekijä


Tiedon muistaminen on kiinteästi yhteydessä...
Tiedon oppimiseen ja muotoon
Tiedon ulkoaopettelemiseen
Tiedon ulkoasuun


Tietomuistia on kuvattu seuraavilla malleilla:
Hierarkkinen-, luokittelu- ja piirrevertailumalli
Piirrevertailu- ja kategoriamalli sekä monitasomalli
Semanttinen ja oppimisteoreettinen malli


Mikä oli hierarkkisen malli lähtöajatus?
Käsiteluokat ovat erikokoisia ja eri etäisyyksillä toisistaan
Käsitteet vaihtelevat tuttuudeltaan ja merkitysetäisyydeltään
Ylemmän tason käsite sisältää tietoa alemman tason käsitteestä


Mieleenpainamisessa ja -palauttamisessa...
Oppimisen määrällä on merkittävä osuus
Oppimisen laadulla on merkittävä osuus
Materiaalin käsittelynopeudella ja tuttuudella on merkittävä osuus


Prosessointitasojen teoriassa...
Syvyysprosessointi vaikeuttaa muistamisprosessia
Pintaprosessointi auttaa muistamaan paremmin
Syväprosessointi auttaa muistamaan paremmin


Muistiin palauttamisessa tärkeintä ovat...
Muistin kapasiteetti ja elämäkertamuistin teho
Mielentila, konteksti, siirtovaikutus, ulkoasu, lyhytkestoinen muisti ja käsitteellinen dekonstruktio
Palautusvihjeet


Ihmisellä on taipumus...
Unohtaa epämiellyttävät asiat helpommin
Unohtaa miellyttävät asiat helpommin
Unohtaa tärkeät tapahtumat helposti


Déjà vu, jamais vu ja "kielenpäässä"-ilmiö ovat...
Muisti-ilmiöitä
Muoti-ilmiöitä
Vanhoja muistiteorioita


Mitkä seuraavista ovat unohtamisen teorioita?
Ehkäistymis eli interferenssiteoria, häipymisteoria
Häipymisteoria, ehkäistymis- eli interferenssiteoria, motivationaalinen eli torjuntateoria, "muistihaun epäonnistuminen"
Häipymisteoria, ehkäistymis- eli interferenssiteoria, motivationaalinen eli torjuntateoria, psykoanalyyttinen proaktiivisrepressiivinen teoria


Ehkäistymis- eli interferenssiteorian mukaan...
Muistijäljet yksinkertaisesti heikkenevät ja lopulta katoavat vanhetessaan
Epämiellyttävät asiat unohdetaan, mutta ne jäävät kuitenkin vaikuttamaan
Muistisisällöt häiritsevät toisiaan ja haittaavat mieleenpalautusta


Ulkoa annetut muistamisen apuvälineet...
Tuhoavat hermosolujen välisiä yhteyksiä
Saattavat sotkea muistin haun strategioita
Auttavat aina muistihaussa


Vygotskin ja Piaget'n mukaan ihmisen oppimisessa erotetaan toisistaan usein...
Spontaani ja ei-spontaani oppiminen
Spontaani ja aliviritteinen oppiminen
Näennäisen spontaani ja harkitun spontaani oppiminen


Oppimisessa voiton vie yleensä...
Harkitun spontaani käsitys
Ei-spontaani käsitys
Spontaani käsitys


Transformaatiostrategiassa...
Oppija organisoi tekstin järjestykseen
Oppija muokkaa tekstiä uusien tosiasioiden tai ideoiden avulla
Oppija yrittää käsitellä tekstiä kokonaisuutena, jolle on annettavissa yksi merkitys


Mitä tarkoittaa metakognitio?
Kykyä arvioida omaa toimintaansa
Kykyä arvioida omaa oppimistoimintaansa
Kykyä arvioida muiden oppimistoimintaa
AJATTELEMINEN
67/86. Ajattelu on ihmisen kehittynein...
Kognitiivinen toiminta
Affektiivinen toiminta
Lineaarinen toiminta


Tiedonkäsittelyssä keskeistä on...
Muistaminen
Valikointi
Toimiminen


Millä on erityinen merkitys ajattelun työkaluina?
(Abstrakteilla) käsitteillä
(Konkreettisilla) käsitteillä
Verbeillä ja adjektiiveilla


Epäselvät rajat ovat tyypillisiä...
Loogisille käsitteille
Luonnollisille käsitteille
Prototyyppien ja hierarkkisten järjestelmien avulla määritellyille käsitteille


Käsitteiden käyttö on yhteydessä...
Hyvin määriteltyihin luonnollisen kielen käsitteisiin
Tapaamme toimia
Tapaamme ajatella


Kaksoiskoodausteoriassa käsitteeseen tai tapahtumaan liittyy sanan ohella myös...
Tunteita
Affektiivinen funktio
Mielikuvia


Miksi kutsutaan tilannetta, jossa on tavoite, mutta ei keinoja tavoitteen saavuttamiseen?
Posititiiviseksi haasteeksi
Ongelmaksi
Seurannaisongelmaksi


Ongelman ratkaisuun liittyy...
Ongelman määrittely (uudelleenmäärittely) ja mallintaminen ongelma-avaruudessa
Ongelman syiden pohtiminen
Kausaalinen attribuutio


Mitkä ovat Graham Wallasin mukaan luovan ajattelun vaiheet?
(1) Ongelman murehtimisvaihe, (2) oivallusvaihe, (3) ratkaisuvaihe
(1) Ongelman käsittelyvaihe, (2) ongelman oivallusvaihe, (3) ongelman toteamisvaihe, (4) ongelman ratkaisemisvaihe
(1) Ongelman jäsentämisvaihe, (2) ongelman kypsyttelyvaihe, (3) oivallusvaihe, (4) toteamisvaihe


Hypoteesien eli oletusten muodostaminen ja niiden koettelu...
Ei ole merkityksellistä ihmisen ajattelussa
On merkityksellistä vain tieteellisessä tutkimuksessa
On ratkaisuprosessin perusyksikkö


Tiedemiehet, kirjailijat ja taiteilijat käyttävät ratkaisuprosessissa hyväkseen...
Ominaisuuksiltaan lähellä olevia vertauskuvia ja malleja
Teoreettisia malleja ja affektiivista testausta
Temppuja ja hämäyksiä


Ratkaisua helpottavia ja ratkaisutilannetta yksinkertaistavia ajattelumalleja kutsutaan...
Hypoteeseiksi
Teorioiksi
Heuristiikoiksi


Päätöksenteko...
Suuntautuu menneisyyteen
Suuntautuu tulevaisuuteen
Perustuu täysin rationaaliseen harkintaan


Edustavuusheuristiikassa ratkaisun tekemisessä nojataan...
Tyypilliseen ominaisuuteen
Helposti muistiin saavutettaviin seikkoihin
Oletukseen jonka mukaan äärisuoritusta seuraa aina siirtymä keskiarvoa kohti


Mihin liittyvä osaominaisuus on luovuus?
Kuvitteellisuuteen ja laajojen tietokokonaisuuksien hallintaan
Vanhojen olettamusten hylkäämiseen
Taitavaan tiedonkäyttöön


Luova produktio on harvoin syntynyt alle...
5 vuotta kestäneen kehittelytyön tuloksen
10 vuotta kestäneen kehittelytyön tuloksen
15 vuotta kestäneen kehittelytyön tuloksen


Luovien nerojen elämänkulussa on nähtävissä...
Selkeä tavoitteellisuus
Epäselvyys päämääristä
Ennakkoasenteiden pysyminen samoina


Havaintosalpauma...
Voi olla este luovalle ongelmanratkaisulle
Auttaa luovaa ongelmanratkaisua
On merkityksellinen vain tieteellisessä tutkimuksessa


Thomas D'Zurilla ja Marvin Goldfield ovat kuvanneet...
Kolmen portaan toimintatavan ongelmien ratkaisemiseen
Viiden portaan toimintatavan ongelmien ratkaisemiseen
Seitsemän portaan toimintatavan ongelmien ratkaisemiseen


86/86. Asiantuntija erottuu harrastelijasta...
Tietokokonaisuuksien laajuudessa
Opiskelun takia
Huomion suuntaamisessa olennaisiin asioihin, ajatteluprosessien automatisoitumisessa sekä tiedon organisoitumisen asteessa


 

 Sait oikein 86:sta.

 Tuloksesi: %