Testi 2

Kurssi 2

Päälähde: Ritva Peltola, Lea Himberg, Juhani Laakso, Pekka Niemi, Risto Näätänen: Psykologia 1: Toimiva ihminen. WSOY 1999 (1.-2. painos). ISBN: 951-0-22475-8.

Valitse vaihtoehdoista yksi. Sivun alalaidassa on painike, jota klikkaamalla tuloksesi lasketaan ja virheellisten vastausten kohdalle ilmestyy väärin-merkki.

YLEISTÄ KEHITYSPSYKOLOGIASTA
1/70. Mitä nimitystä käytetään ihmisen koko elämän aikaisesta psykologisesta kehityksestä?
Elämänprosessi
Elämänkaari
Elämänsuunta


2/70. Kehityspsykologiassa pyritään tarkastelemaan ihmisten yhteisen kehityksen ohella...
Yhteisöllistä kehitystä
Mielenterveyden häiriöitä
Yksilöllisiä eroja ja niiden ilmenemistä


3/70. Elämänkaaren vaiheet voidaan jakaa...
Leikki-ikään, nuoruuteen, keski-ikään ja vanhuuteen
Lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen
Lapsuuteen, nuoruuteen, varhaisaikuisuuteen ja vanhuuteen


4/70. Mistä ikävuodesta mihin ikävuoteen nuoruus kestää?
Noin 12-22
Noin 7-18
Noin 2-15


5/70. Tapahtuuko eri ikäryhmien välillä jyrkkiä muutoksia?
Kyllä
Ei
Vain fyysisiä muutoksia


6/70. Mihin viittaa elämänkulku-termi?
Ns. sosiaalisiin ratoihin
Kognitiiviseen kehitykseen
Yhteiskunnalliseen kehitykseen


7/70. Mihin osa-alueihin kehitys voidaan jakaa?
Henkinen, fyysinen ja yhteiskunnallinen
Fyysinen ja sosiaalinen
Fyysinen, kognitiivinen ja psykososiaalinen


8/70. Millä tutkimustavalla saadaan tietoa yksilöiden kehityksestä?
Poikittaistutkimuksella
Pitkittäistutkimuksella
Psykologisella testillä
PSYYKKISEEN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
9/70. Mihin pääryhmiin ihmisen kehitystä ohjaavat tekijät voidaan luokitella?
Perimään, ympäristöön ja oppimiskykyyn
Perimään, ympäristötekijöihin ja yksilön suuntautuneisuuteen
Perimään ja ympäristöön


10/70. Persoonallisuus- ja älykkyyserojen riippuvuus perintötekijöistä on...
Huomattava
Merkityksetön
Täydellinen


11/70. Mikä on olennaista temperamentin (reagointiherkkyyden ja vireyden) kehityksen kannalta?
Lapsen itsenäinen ja riippumaton ajattelutyö
Fyysinen kehitys
Ympäristön reagointi lapsen synnynnäiseen temperamenttiin


12/70. Ympäristö voidaan jakaa...
Mikro- ja mainframeympäristöön
Makro- ja moniarvoympäristöön
Mikro- ja makroympäristöön


13/70. Alexander Thomas ja Stella Chess erottavat temperamentissa...
Kaksi osa-aluetta
Yhdeksän osa-aluetta
Viisitoista osa-aluetta


14/70. Thomas ja Chess jakavat vauvat temperamentin pohjalta seuraaviin ryhmiin:
"Helppoihin", "vaikeisiin" ja "hitaasti lämpeneviin"
"Helppoihin", "vaikeisiin" ja "nopeasti eteneviin" tapauksiin
"Helppoihin" ja "vaikeisiin"


15/70. Mitä ovat herkkyyskaudet?
Ajanjaksoja, jolloin yksilö on erityisen altis tietynlaisille kokemuksille
Ajanjaksoja, jolloin yksilön on välttämätöntä saada tietynlaisia kokemuksia
Joka kuukauden viimeisen viikon hyvin nopean kehityksen ajanjaksoja


16/70. Onko ihmisellä osittaisia "kriittisiä kausia"?
Kyllä
Ei
Silloin tällöin
KEHITYSTEHTÄVÄT
17/70. Kuinka monta kehityskriisiä ihminen kohtaa elämänkaarensa aikana Erik H. Eriksonin mukaan?
Kolme
Kahdeksan
Neljätoista


18/70. Mitä ihminen joutuu kehityskriisien aikana ratkaisemaan?
Palapelejä
Kehitystehtäviä
Kehitysongelmia


19/70. Mikä on nuoruusiän kehityskriisin sisältö?
Identiteetin rakennus - roolien hajaannus
Perusluottamus - perusturvattomuus
Läheisyys - eristäytyminen


20/70. Mikä on kehityskriisistä selviytymisen ehto?
Vanhojen käsitysten uudistaminen
Uusien taitojen kehittyminen
Positiivisuus


21/70. Robert J. Havighurstin mukaan kehitystehtävät ovat puolestaan sidoksissa...
Perimään
Sisäiseen motivaatioon
Yhteiskuntaan ja kulttuuriin


22/70. "Matteusvaikutus" tarkoittaa että...
Hyvät lähtökohdat saanut yksilö onnistuu myös myöhemmin hyvin ja toisin päin
Huonot lähtekohdat saanut yksilö onnistuu tietyissä tehtävissä myöhemmin paremmin kuin hyvät lähtökohdat saanut
Kehitysurat ovat pitkälti ennalta määrättyjä
LAPSUUS Fyysinen kehitys
23/70. Lapsen liikesuoritukset kehittyvät...
Kypsymisen ja oppimisen vaikutuksesta
Kasvun ja oppiminen vaikutuksesta
Kypsymisen, kasvun ja oppimisen vaikutuksesta


24/70. Lapsen fyysinen ja motorinen kehitys etenee tunnusomaisesti...
Ylhäältä alas ja sivuilta keskelle
Päästä jalkoihin ja keskialueilta reunoille
Reunoilta keskialueille, ylhäältä alas ja alhaalta ylös


25/70. Ensin kehittyy...
Hienomotoriikka
Yleismotoriikka
Karkea motoriikka


26/70. Mitä tarkoittaa ruumiinkuva?
Valokuvaa ruumiista
Käsitystä omasta kehosta
Käsitystä kehon kyvyistä
Kognitiivinen kehitys
27/70. Erojen ja yhtäläisyyksien havaitseminen sekä luokittelu ovat...
Käsitteellisen ajattelun perustaitoja
Synnynnäisesti olemassaolevia taitoja
Koulussa opittavia taitoja


28/70. René Baillargeon osoitti vastoin Jean Piagetin väitettä, että vauvoilla on...
Alkeellinen käsitys esineiden pysyvyydestä jo ennen kymmenen kuukauden ikää
Vain äärimmäisen rajoittunut työmuisti
Hyvin kehittyneitä sisäisiä malleja jo ennen yhden kuukauden ikää


29/70. Piaget jakaa käsitteellisen ajattelun vaiheteoriassaan ajattelun ensin...
Operationaaliseen ja konkreettisten operaatioiden kauteen
Sensomotoriseen, esioperationaaliseen ja konkreettisten operaatioiden kauteen
Sensomotoriseen ja konkreettiseen kauteen


30/70. Formaalisten operaatioiden kaudella nuori käyttää...
Objekteja ja pystyy induktiiviseen päättelyyn
Päihteitä ja pystyy vapaasti assosioivaan ajatteluun
Symboleja ja pystyy deduktiiviseen päättelyyn


31/70. Kognitiivinen sopeutuminen koostuu Piaget'n mukaan...
Assimilaatiosta eli sulauttamisesta ja akkommodaatiosta eli mukauttamisesta
Assimilaatiosta eli mukauttamisesta ja akkommodaatiosta eli sulauttamisesta
Mukauttamisesta ja akkommodaatiosta sekä uusien kokemusten vaikutuksesta vanhoihin


32/70. Piaget'n vaiheteoriaa vastustava informaationprosessointiteoria korostaa, että...
Ajattelussa ei ole määrällisiä muutoksia
Ajattelussa ei ole laadullisia muutoksia
Ajattelu koostuu vain ja ainostaan yhdestä osataidosta


33/70. Kielen oppiminen on todennäköisimmin...
Oppimiseen liittyvä kyky
Perimään liittyvä kyky
Motivaatioon liittyvä kyky


34/70. Mitkä ovat abstraktisen ajattelun edellytyksenä?
Tunne-elämän kehitys ja motivaatio
Hyvin kehittyneet sisäiset mallit
Analogia-päättelyiden oppiminen
Psykososiaalinen kehitys
35/70. Äidin ja vauvan suhde kehittyy varhain...
Viestitykseksi
Vuorovaikutukseksi
Peilisuhteeksi


36/70. John Bowlby määrittelee kiintymyssuhteen tunnesuhteeksi, jonka solmiminen antaa lapselle...
Mallin sosiaaliseen vuorovaikutukseen
Emotionaalista rohkeutta
Turvallisuuden tunteen


37/70. Vierastilannemenetelmällä tutkitaan...
Kiintymyssuhteiden määrää
Synnynnäisiä valmiuksia
Kiintymyssuhteen laatua


38/70. Diana Baumrind tunnisti tunnisti seuraavat kasvatustyylit:
Määräävä, tehtäväsuuntautunut ja salliva kasvatustyyli
Määräävä, salliva ja auktoriteettiin perustuva
Hemmoteltu ja laiminlyövä kasvatustyyli
Persoonallisuuden kehittyminen ja minäkäsityksen muodostuminen
39/70. Margaret Mahlerin mukaan minätietoisuuden kehitysvaiheet ovat:
Symbioosi, eriytyminen, harjoittelu, uudelleen lähentyminen ja itsenäinen minä
Symbioosi, eriytymisen aika, lähentymisvaihe, yhteen sulautumisvaihe ja emotionaalisen yhteisöllisyyden vaihe
Harjoitteluvaihe ja eriytymisen aika


40/70. Mitä tarkoittaa peilisuhde?
Kahden peilin välistä suhdetta
Ympäristön palaute muokkaa minäkäsitystä
Aikuinen matkii lapsen käyttäytymistä eri yhteyksissä


41/70. Peilisuhteiden lisäksi minäkäsityksen syntyyn vaikuttaa...
Itsetunto
Perimä
Samaistuminen


42/70. Ihanneminä, itsetunto, itsearvostus ja itsetunto liittyvät...
Minäkuvaan
Minäkäsitykseen
Minätuntemukseen


43/70. Minkä ikäisenä lapsi yleensä muodostaa sukupuoli-identiteetinsä perustan?
Noin viisivuotiaana
Noin viisitoistavuotiaana
Noin kaksikymmentäviisivuotiaana
Kouluikäisen kehitys
44/70. Koulun alkaessa lapsi siirtyy koululaisen...
Vaatteisiin
Rooliin
Asenteelliseen asemaan


45/70. Fyysinen ja motorinen kehitys on kouluiässä...
Jo lähes pysähtynyt
Valitettavaa
Huomattavaa


46/70. Mihin aikaan ihminen kykenee säätelemään omia motorisia toimintojaan puheen avulla?
Kouluikäisenä
Aikuisena
Alle kolmen vuoden ikäisenä


47/70. Kouluikäisellä kehittyy myös...
Sisäisiä malleja
Mielikuvitus
Metakognitioita


48/70. Tapahtuuko kouluiän alussa muutoksia lasten ajattelussa?
Kyllä
Ei
Joskus


49/70. Lasten ajattelun muutokset ovat...
Yhtäkkisiä
Tarkasti ajoitettuja
Pikkuhiljaa eteneviä


50/70. Koska yleiset muiden ihmisten kuvaukset vaihtuvat persoonallisuuden piirteiden kuvaukseen, ts. sosiaalinen kognitio alkaa kehittyä?
Noin 20-21-vuotiaana
Noin 14-15-vuotiaana
Noin 8-9-vuotiaana


51/70. Voiko oppiminen koulussa ja siitä saatu palaute vaikuttaa lapsen itsetuntoon?
Kyllä
Ei
Vain harvoin
NUORUUS
52/70. Varhaisnuoruus, keskinuoruus ja myöhäisnuoruus ajoittuvat vuosiin (noin)...
5-15, 15-16, 16-22
11-14, 15-18, 19-25
1-20


53/70. Mitä tarkoittaa puberteetti?
Nuoruuteen liittyvät fyysiset muutokset
Nuoruuteen liittyvät psyykkiset muutokset
Nuoruuteen liittyvät sosiaaliset muutokset


54/70. Mitkä kolme kriisiä liittyvät usein nuoruuteen?
Ihmissuhde-, minäkuva- ja adolesenssikriisi
Ihmissuhde- ja identiteettikriisi ja ideologinen kriisi
Ruumis-, keho- ja minäkäsityskriisi


55/70. Vanhemmista irrottautuminen voidaan jakaa...
Protesti-, hajoamis- ja uudelleenjäsentymisvaiheisiin
Sensomotoriseen ja konkreettiseen kauteen
Kypsymisen, kasvun ja oppimisen vaiheisiin


56/70. Erik H. Erikson jakaa minuuteen sisältyvän jatkuvuuden tunteen...
Jäsentymiseen aikaan ja ympäristöön
Sisäiseen eheyteen ja kehitykseen
Kokonaisuudeksi eheytymiseen sekä jäsentymiseen aikaan ja ympäristöön


57/70. J. Marcia jakaa identiteetin kehitystasot seuraaviin:
Epäselvä identiteetti, identiteetin etsiminen, identiteetin arvioiminen ja identiteetin hyväksyminen
Identiteetinetsintävaihe ja identiteetin saavuttaminen
Epäselvä identiteetti, identiteetinetsintävaihe, identiteetin lainaaminen, identiteetin saavuttaminen


58/70. Kuinka kauan identiteetin etsintä tavallisesti kestää?
Viikkoja
Kuukausia
Vuosia


59/70. Seksuaali-identiteetti on merkittävä...
Kriisivaihe
Minäkäsityksen alue
Kehitysvaihe


60/70. Maailmankuva kehittyy ja täydentyy huomattavasti...
Lapsuudessa
Nuoruudessa
Vanhuudessa


61/70. Ideologisen kriisin yhteydessä muodostetaan omia...
Näkemyksiä
Tottumuksia
Neurooseja
AIKUISUUS
62/70. Keskeisin piirre aikuisen persoonallisuuden kehityksessä on...
Kokemusten luominen
Kokemusten syntetisoiminen
Kokemusten assimilointi


63/70. Aikuisuus voidaan rajata...
Työn ja sosiaalisen aseman avulla
Pysyvän parisuhteen avulla
Työn, perhe-elämän ja velvoitteiden avulla


64/70. Ikäkausikriisit johtuvat...
Menneiden tapahtumien selitysten uudistamisesta
Menneisyyden ja tulevaisuuden uudelleenarvioinnista
Perimästä


65/70. Daniel Levinsonin mukaan siirtymävaiheessa yksilö...
Pohtii roolejaan
On tyytyväinen rooleihinsa
Tutkii elämänrakennettaan
VANHUUS
66/70. Vanhuus on...
Sosiaalisesti määriteltävä käsite
Fyysisesti määriteltävä käsite
Henkilökohtaisesti määriteltävä käsite


67/70. Heikkenevätkö kognitiiviset toiminnot automaattisesti keski-iässä?
Kyllä heikkenevät
Eivät heikkene


68/70. Irrottautumisteorian mukaan onnellinen vanheneminen edellyttää...
Rooleista irrottautumista
Aktiivista vuorovaikutusta
Joustavaa käyttäytymistä


69/70. Aktiviteettiteorian mukaan onnellinen vanheneminen edellyttää...
Rooleista irrottautumista
Aktiivista vuorovaikutusta
Joustavaa käyttäytymistä


70/70. Iäkkäiden suhteutuminen kuolemaan...
Vaihtelee suuresti
On normaalisti samanlaista
On aina positiivista


 

 Sait oikein 70:stä.

 Tuloksesi: %