Testi 1

Kurssi 1

Päälähde: Lea Himberg, Juhani Laakso, Ritva Peltola, Risto Näätänen, Jan Vidjeskog: Psykologia 2: Kehittyvä ihminen. WSOY 1999 (1. painos). ISBN: 951-0-22476-6.

Valitse vaihtoehdoista yksi. Sivun alalaidassa on painike, jota klikkaamalla tuloksesi lasketaan ja virheellisten vastausten kohdalle ilmestyy väärin-merkki.

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ JA HISTORIAA
1/46. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa psykologiaa tieteenä parhaiten?
Psykologia on ihmisen käyttäytymistä tutkiva tiede
Psykologia on ihmisen toimintaa tutkiva tiede
Psykologia on ihmisen sosiaalisuutta tutkiva tiede


2/46. Mistä nykypsykologia on erityisesti kiinnostunut?
Ulkoisesta käyttäytymisestä
Oppimistapahtumasta
Psyyken eli mielen tapahtumista


3/46. Mikä on psykologia-tieteen tehtävä?
Tuottaa toimivia psykologisia testejä
Tutkia mielenterveyshäiriöitä
Kuvata ja selittää ihmisen toimintaa


4/46. Mihin lajeihin ihmisen psyykkiset tapahtumat voidaan jakaa?
Kognitiiviset toiminnot, emootiot ja motivaatio
Motorisiin, kognitiivisiin ja toiminnallisiin
Tunteisiin ja oppimiseen


5/46. Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen toimintaan?
Fyysiset ja sosiaaliset
Fyysiset sekä yhteiskunnalliset
Psyykkiset ja sosiaaliset sekä fyysiset


6/46. Missä psykologian osa-alueessa mitataan ihmisten välisiä eroja?
Neuropsykologiassa
Differentiaalipsykologiassa
Kognitiivisessa psykologiassa


7/46. Mitä tiedonkeruumenetelmiä käytetään?
Havainnointi, psykologiset testit, kyselytutkimukset, valmiit aineistot
Tarkkailu ja ennusteiden laadinta
Tapaustutkimus ja testi


8/46. Kuka loi ensimmäisen kokeellista tutkimusta harjoittavan psykologisen
B.F. Skinner
Wilhelm Wundt
Hans J. Eysynck


9/46. Koska psykologiasta muotoutui itsenäinen tieteenala?
1700-luvulla
1800-luvulla
1900-luvulla
MINÄ, MINÄKÄSITYS JA MINÄKUVAT
10/46. Mitä puolia minäkäsitykseen kuuluu?
Realistinen ja epärealistinen minäkäsitys
Ihanneminäkäsitys ja väärä minäkäsitys
Todellinen, ihanne- ja normatiivinen minäkäsitys


11/46. Kuka on luonut selviytymisennustus-käsitteen?
Sigmund Freud
Albert Bandura
Raymond B. Cattell


12/46. Mihin osa-alueisiin minäkäsityksen alueet voidaan edelleen jakaa?
Sosiaaliseen ja kognitiiviseen minäkuvaan
Suoritus-, sosiaaliseen-, emotionaaliseen ja fyysis-motoriseen minäkuvaan
Fyysiseen ja psyykkiseen minäkuvaan
KOGNITIIVISET TOIMINNOT
13/46. Muistin alkeellisia edustuksia kutsutaan...
Skripteiksi
Skeemoiksi
Representaatioiksi


14/46. Minä on skeema (sisäinen malli)?
Päättelyyn perustuva tietokokonaisuus
Tietoedustus yksilön kokemuksista
Muistin välttämätön apuväline


15/46. Mitkä ovat Ulric Neisserin havaintokehän osat?
Maailmankuva (suuntaa) --} tutkiva havainnointi (valikoi) --} nyky-ympäristö (muokkaa)
Maailmankuva (suuntaa) --} nyky-ympäristö (muokkaa) --} tutkiva havainnointi (valikoi)
Arvot ja asenteet (vaikuttaa) --} toiminta


16/46. Mihin osiin muisti jaetaan?
Tämänhetkiseen ja menneeseen muistiin
Aisti-, työ-, ja säilömuistiin
Aisti- ja varastomuistiin
OPPIMINEN
17/46. Mitkä seuraavista ovat oppimisstrategioita?
Atomistinen, holistinen, strukturalistinen
Holistinen, strukturalistinen, skemaattinen
Atomistinen, meristinen ja holistinen


18/46. Mikä tarkoittaa samaa kuin holistinen oppimisstrategia?
Syväsuuntautunut
Pintasuuntautunut
Osakokonaisuuksiin keskittyvä


19/46. Konstruktiivinen oppimiskäsitys on yleensä
haitaksi
hyödyksi
merkityksetön


20/46. Mikä ei ole oppimista?
Tietorakenteen muutos
Kypsyminen
Toiminnan muutos


21/46. Missä oppimisen lajissa opitaan seuraamuksista?
Mallioppimisessa
Klassisessa ehdollistumisessa
Väline-ehdollistumisessa


22/46. Mitä tarkoittaa siirtovaikutus eli transfer?
Opitun käyttämistä uusissa yhteyksissä
Oppimistapahtumien vaikutusta toisiinsa
Opitun asian viestimistä ympäristöön


23/46. Siirtovaikutuksen perustyypit ovat...
Proaktiivinen ja retroaktiivinen
Posititiivinen ja negatiivinen
Voimakas ja heikko


24/46. Millä seuraavista oppimiseen suuntautumistavoista saavutetaan yleensä parhaimmat tulokset?
Tehtävään suuntautuminen
Riippuvuuteen suuntautuminen
Minää puolustava suuntautuminen/omistautumattomuus
MOTIVAATIO JA PSYYKKINEN ITSESÄÄTELY
25/46. Mitkä ovat Martin E. Fordin kognitiivisen motivaatioteorian osat?
Hyvä fyysinen kunto ja aikaisemmat kokemukset
Toiminnan tavoite, selviytymisennustus ja tunnelataus
Mielenkiintoinen tehtävä ja riittävästi aikaa


26/46. Mitkä osat kuuluvat R. S. Lazaruksen tunneteoriaan?
Primaari- ja sekundaariarvio
Primaari-, sekundaari- ja tertiaariarvio
Arviointi ja toiminta


27/46. Mikä on psyykkisen itsesäätelyn tavoite?
Tunteiden hallitseminen
Minäkäsityksen eheydestä huolehtiminen
Ajattelun suuntaaminen oikein


28/46. Mitkä ovat psyykkisen itsesäätelyn kaksi vaihtoehtoa?
Selviytymiskeinot ja puolustus- eli defenssimenetelmät
Defenssit ja neuroosit
Jatkokeinot ja kriisipalaveri


29/46. Milloin käytetään defenssejä?
Yleisesti ongelmia kohdattaessa
Minäkäsityksen muuttuessa
Silloin kun minäkäsitystä ei pystytä mukauttamaan


30/46. Mitä perusominaisuuksia on syyselityksillä eli attribuutioilla?
Syyn sijainti, pysyvyys ja kontrolloitavuus
Syyn ymmärrettävyys ja sijainti
Syyn kontrolloitavuus, vaikuttamismahdollisuudet ja pysyvyys
PSYKOLOGINEN TUTKIMUS
31/46. Miten määritellään teoria?
Sisäisesti ristiriidaton kokonaisnäkemys jostain ilmiöstä
Termien avulla koottu selityskokoelma
Täydellinen kuva todellisuudesta ja tapahtumista


32/46. Mitä on operationalisointi?
Järkevän syyn esittämistä
Tutkimuksen tekemistä
Mitattavaan muotoon muuttamista


33/46. Mitkä ovat psykologisia tiedonkeruutapoja?
Kokeellinen tutkimus, kenttätutkimus ja tapaustutkimus
Havainnointi, haastattelu, kysely, testi, kokeelliset tutkimuslaitteet
Kokeellinen tutkimus, kenttätutkimus ja havainnointi


34/46. Mitkä seuraavista ovat psykologian tutkimusmenetelmiä?
Kontrolloitu koe, kenttätutkimus, tapaustutkimus, toimintatutkimus
Introspektio, eläytyminen, psykologinen testi
Havainnointi, persoonallisuustesti


35/46. Mitkä kriteerit tutkimusten edellytetään täyttävän?
Yleistettävyys ja toistettavuus
Luotettavuus ja objektiivisuus, yleistettävyys, toistettavuus
Useasta näkökulmasta lähestyminen


36/46. Missä tutkimusotteessa selvitetään muuttujien välisiä yhteyksiä?
Haastattelussa
Kenttätutkimuksessa
Psykologisessa kokeessa


37/46. Mitä mitataan psykologisella testillä?
Yksilöiden välisiä eroja
Yksilön asenteita
Persoonallisuutta


38/46. Minkälaista haastattelua kutsutaan strukturoiduksi?
Satunnaisesti aiheesta toiseen etenevää
Kyselylomakkeella tehtävää
Ennalta määrättyihin kysymyksiin vastaamista
PSYKOLOGIAN IHMISKUVIA
39/46. Minkä psykologian ihmiskuvan mukaaan ihmisen toiminta ohjautuu ulkoisesti?
Psykoanalyysin
Behaviorismin
Kognitiivisen


40/46. Mistä kerroksista ihmisen mieli koostuu Sigmund Freudin mukaan?
Tietoisesti ja tiedostomattomasta
Tietoisesta, esitietoisesta ja piilotajunnasta
Idistä, egosta ja superegosta


41/46. Mistä psykodynaamisen ihmiskuvan mukaan johtuvat virhetoiminnat?
Tunne-elämän ongelmista
Vaikeista käyttäytymisongelmista
Piilotajuisista ristiriidoista


42/46. Mitkä ovat Hans J. Eysenckin piirreteorian peruspiirteet?
Ekstroversio, neuroottisuus ja psykoottisuus
Introversio ja neuroottisuus
Alistuvuus, vakaus, itsevarmuus ja luottavaisuus


43/46. Ketkä ovat humanistisen psykologian tunnettuja hahmoja?
Carl Rogers ja Erich Fromm
Carl Rogers, Abraham Maslow ja Viktor Frank
Carl Rogers, Margaret Mahler ja Abraham Maslow


44/46. Minkälaisena kognitiivinen psykologia näkee ihmisen?
Viettivoimien tulkkina
Itseään toteuttavana yksilönä
Aktiivisena tiedon käsittelijänä


45/46. Mikä on keskeistä ihmisen toiminnan ohjauksessa kognitiivisen ihmiskuvan mukaan?
Minärakenne
Tavoitteet
Ulkoinen palaute


46/46. Mistä käyttäytyminen koostui J. B. Watsonin mukaan?
Sisäisestä puheesta
Opituista reaktioista ja reflekseistä
Ärsyke-reaktio-ketjuista


 

 Sait oikein 46:sta.

 Tuloksesi: %